جلسه ستادپیشگیری، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم

جلسه ستادپیشگیری، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم