جلسه ساماندهي ميوه فروشان دوره گرد درخاتم برگزار شد.

جلسه ساماندهي ميوه فروشان دوره گرد درخاتم برگزار شد.به منظور ساماندهي وضعيت ميوه فروشان سيار جلسه اي به رياست فرماندار و با حضور بخشدار مركزي ، مسوولين شهرداري ، بازرگاني ، نيروي انتظامي، شوراي شهر و نمايندگاني از صنف ميوه فروش در فرمانداري  خاتم برگزار گرديد و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق صنف ميوه فروش و كاهش احتمال  بروز تصادف ، تثبيت نرخ قيمت ميوه و عدم تداخل صنفي ... تمهيداتي انديشيده شد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم