جلسه رفع معارضات مسیر کمربندی جنوب شرق هرات

جلسه رفع معارضات مسیر کمربندی جنوب شرق هراتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در پایان این جلسه محمودی به اتفاق دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان، ابراهیمی رئیس اداره برق و نمایندگان پیمانکار از پروژه ساخت مسیر کمربندی جنوب شرق هرات بازدید و معارضات مربوط به اداره برق مورد بررسی قرار گرفت.