جلسه داخلی فرماندار خاتم با پرسنل و کارمندان فرمانداری شهرستان

جلسه داخلی فرماندار خاتم با پرسنل و کارمندان فرمانداری شهرستان