شناسه : 159300828

جلسه جانمایی شهرک گلخانه ای کاکتوس و گیاهان دارویی در شهرستان خاتم


جلسه جانمایی شهرک گلخانه ای کاکتوس و گیاهان دارویی در بخش مرکزی و مروست به ریاست خوشنویس معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر مسئولین برگزار ودو شهرک گلخانه ای به مساحت هرکدام 10 هکتار مورد تصویب قرار گرفت.
آدرس کوتاه :