جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب و نمایندگان فرماندار در هرات برگزارشد

جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب و نمایندگان فرماندار در هرات برگزارشددر این جلسه برای مسئولین تعداد 20 صندوق اخذ رای در مرکز شهرستان آموزش های لازم توسط میربهبودی معاون سیاسی ،امنتی و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ارائه گردید.