صورت پذيرفت

دراين جلسه ضمن تشريح  فرآيند اجرا وشرح خدمات طرح  مذبور توسط مجري طرح نتايج بررسي  وضعيت اقتصادي شهرستان خاتم بويژه مزيت هاي نسبي  ومطلق اين شهرستان ارائه شد ونظرات مسئولين  استان درمورد تدوين اين سند پيمايش گرديد.

گفتني است كارشناسان اين سند، افق توسعه اشتغال و سرمايه گذاري  شهرستان خاتم را در سرمايه گذاري بر روي صنايع تبديلي ديده اند.