جلسه بررسی مسائل ساخت و توسعه بقعه متبرک سید عباس در شهرستان خاتم

جلسه بررسی مسائل ساخت و توسعه بقعه متبرک سید عباس در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: دراین نشست جواد میربهبودی  در خصوص ادامه پروژه عمرانی بقعه متبرکه سید عباس بیان کرد: با انتخاب 5 نفر نیروی مستقر در بقعه جهت انجام فعالیت عمرانی حداکثر به مدت 7 روز فعالیت خود جهت ادامه ساخت این پروژه ادامه خواهند داد.