جلسه بررسی آسیب های موجود درحوزه گردشگری شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه بررسی آسیب های موجود درحوزه گردشگری شهرستان خاتم برگزار شد


با حضور فرماندار خاتم

به گزار ش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی "دراین جلسه با بیان اینکه گردشگری شهرستان خاتم در حوزه های مختلف آن شامل بناهای تاریخی ، پارک تفریحی سرچشمه  بسیار ضعیف بوده افزود: با داشتن جاذبه گردشگری همانند سرچشمه نهر مسیح باید این جاذبه به عنوان منطقه نمونه گردشگری استان تبدیل می شد.

وی ادامه داد : سایر شهرستانهای دیگری با داشتن حداقل جاذبه ها و کمتر ازاین، شهرستان موفق به جذب امکاناتی دراین زمینه و اختصاص مناطقی به عنوان منطقه گردشگری شده اند.