جلسه بخشدار مرکزی با مدیرعامل وکارشناسان شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی

جلسه بخشدار مرکزی با مدیرعامل وکارشناسان شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی