شناسه : 158077445

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار تشکیل شد.


جلسه انجمن کتابخانه ها به ریاست فاضلی فرماندار وباحضور معاونین فرماندار بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری خاتم تشکیل شد.


آدرس کوتاه :