جلسه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران با موضوع دوره آموزشی مبشر درشهرستان خاتم

جلسه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران با موضوع دوره آموزشی مبشر درشهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:محمودی معاون عمرانی فرمانداردر این جلسه ضمن مهم بودن امرمدیریت بحران نکاتی در خصوص حضور در دوره آموزشی مبشر از جمله رعایت نظم و انضباط، حضور هماهنگ و به موقع در کلاس و گار گاه ها و استفاده از همفکری و کار گروهیدر طول دوره آموزشی بیان کردند.

محمودی در ادامه از اعضای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان خواستار همکاری جهت شرکت در این دوره آموزشی شد.