شناسه : 338832

جلسه اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم در پياده سازي سند چشم انداز شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : جلسه اتاق طرح و توسعه شهرستان با حضور "مدرسي " مدير عامل شركت تدبير و توسعه پرنيان و مشاور فرماندار در پياده سازي سند چشم انداز و ساير اعضائ اتاق در محل فرمانداري خاتم برگزار گرديد . در اين جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد سه ماهه اتاق طرح و توسعه توسط محمود زارع فتح آباد دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان ، مسائل و مشكلات در بخش صنعت و سرمايه گزاري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اعضاء راهكارهاي خود را در اين زمينه در جلسه آينده ارائه و كميته برند سازي روستايي بزودي توسط دهياران در مراكز دهستان ها تشكيل گردد .    

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : جلسه اتاق طرح و توسعه شهرستان با حضور "مدرسي " مدير عامل شركت تدبير و توسعه پرنيان و مشاور فرماندار در پياده سازي سند چشم انداز و ساير اعضائ اتاق در محل فرمانداري خاتم برگزار گرديد .

در اين جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد سه ماهه اتاق طرح و توسعه توسط محمود زارع فتح آباد دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان ، مسائل و مشكلات در بخش صنعت و سرمايه گزاري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اعضاء راهكارهاي خود را در اين زمينه در جلسه آينده ارائه و كميته برند سازي روستايي بزودي توسط دهياران در مراكز دهستان ها تشكيل گردد . 

 

آدرس کوتاه :