جلسه اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم برگزار شدجلسه اتاق طرح و توسعه  شهرستان به ریاست محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم ، زارع دبیر اتاق طرح و توسعه وسایر اعضاء  برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه در خصوص مسائل ومشکلات مجتمع گلخانه هرات و چاهک مورد بررسی قرار گرفت. و مقرر شد جلسات اتاق طرح و توسعه هر15روز یک بار در محل جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردد. و همچنین قرار شد جهت پیشرفت اهداف سند چشم انداز و مسائل مطرح شده در سند چشم انداز شهرستان مورد بررسی قرار گیرد و کار گروههای موضوعی جهت حل مشکلات تشکیل گردد .