جشن انگور درشهر مروست خاتم برگزار مي شود
فرماندارشهرستان خاتم با بيان اينكه براي اولين بار درشهرستان خاتم جشن انگور برگزار مي شود افزود:شهرمروست از نظر محصول انگور بيشترين و مرغوبترين انگور را در استان دارد كه با تشويق و كارشناسي مي تواند به عنوان مهمترين مركز تهيه و توليد انگور و محصولات جانبي آن در كشور معرفي شود.
سيد ناصر امامي اضافه نمود:شناساندن پتانسيل هاي شهرستان خاتم و بازاريابي   مناسب و تثبيت نرخ واقعي و كوتاه كردن دست دلالان و واسطه ها به منظور حمايت هرچه بيشتر ازقشر زحمت كش و مولد كشاورز يكي از دلايل برگزاري جشن انگور در شهر مروست شهرستان خاتم مي باشد.
ايشان همچنين اضافه كرد:جشن انگور از امسال همه ساله از تاريخ معيني كه بعدا اعلام مي شود درشهر مروست برگزار مي شود و درهمين راستا و به همين منظور درشهر هرات نيز ازسال بعد،همه ساله جشن زردآلو برگزارخواهدشد.