شناسه : 340762
فرماندار خاتم

توسعه با نگاه واقع بينانه ازاولويت هاي سند چشم انداز شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرماندار ي خاتم : محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم در جلسه   سند چشم انداز توسعه شهرستان گفت : براي اينكه بدانيم در شهرستان چه مي خواهيم انجام دهيم،   وضعيتمان چيست ، در چه مقطعي هستيم و به كجا خواهيم رسيد بايد از خرد جمعي و نقطه نظرات نخبگان ، از نقاط ضعف و قوت استعدادها و پتانسيل ها از ديد برنامه ريزي توسعه با نگاه واقع بينانه در سند چشم انداز استفاده كنيم . شاه حسيني در صد رشد تنظيم بودجه شهرستان را نسبت به سال گذشته 40% اعلام و افزود : براساس تصميم گيري انجام شده اولويت اول اين اعتبارات ، عمران شهري ، خدمات زير بنايي ، سياست هاي گردشگري ، زير ساخت هاي كشاورزي ، اعتبارات طرح توسعه كشاورزي ، بنگاههاي زود بازده و صنعتي ميباشد. وي يكي از مهمترين مشكلات در بحث سند چشم انداز و سرمايه گذاري را مشاركت و حضور مردم در تصميم سازي ، تصميم گيري اعلام داشت و افزود بايد اقدامي جهت حضور مردم در اين عرصه ها انجام دهيم . فرماندار خاتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد : كه شهرستان خاتم هيچ مشكلي در زمينه سرمايه گذاري و تخصيص اعتبار در زمينه هاي مختلف ندارد. ايشان نتيجه جلسات هم انديشي با گروه هاي مختلف مردم ، ادارات ، شوراها را با اتاق طرح و توسعه در بودجه بندي و تقويت زير ساخت هاي كشاورزي ، عمران شهري ، صنعت ، مجتمع گلخانه اعلام و افزود تبيين سند چشم انداز شهرستان ثمره ساعت ها مطالعه ، كار ميداني ، مصاحبه حضوري با افراد مختلف مي باشد . در ادامه محمود زارع كارشناس برنامه ريزي و بودجه فرمانداري خاتم گزارشي از عملكرد واحد برنامه ريزي و بودجه فرمانداري در حوزه تقسيم بودجه و تصميم گيري و تهيه و تصويب   مصوبات و تهيه سند چشم انداز ارائه نمودند . دكتر مدرسي مشاور تهيه سند چشم انداز شهرستان نيز به تبيين سند چشم انداز شهرستان در بخشهاي گوناگون در بين مسؤلين ادارات ، جوانان و فارغ التحصيلان ، نخبگان پرداختند .  
فرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومي فرماندار ي خاتم : محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم در جلسه  سند چشم انداز توسعه شهرستان گفت : براي اينكه بدانيم در شهرستان چه مي خواهيم انجام دهيم،  وضعيتمان چيست ، در چه مقطعي هستيم و به كجا خواهيم رسيد بايد از خرد جمعي و نقطه نظرات نخبگان ، از نقاط ضعف و قوت استعدادها و پتانسيل ها از ديد برنامه ريزي توسعه با نگاه واقع بينانه در سند چشم انداز استفاده كنيم .

شاه حسيني در صد رشد تنظيم بودجه شهرستان را نسبت به سال گذشته 40% اعلام و افزود : براساس تصميم گيري انجام شده اولويت اول اين اعتبارات ، عمران شهري ، خدمات زير بنايي ، سياست هاي گردشگري ، زير ساخت هاي كشاورزي ، اعتبارات طرح توسعه كشاورزي ، بنگاههاي زود بازده و صنعتي ميباشد.

وي يكي از مهمترين مشكلات در بحث سند چشم انداز و سرمايه گذاري را مشاركت و حضور مردم در تصميم سازي ، تصميم گيري اعلام داشت و افزود بايد اقدامي جهت حضور مردم در اين عرصه ها انجام دهيم .

فرماندار خاتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد : كه شهرستان خاتم هيچ مشكلي در زمينه سرمايه گذاري و تخصيص اعتبار در زمينه هاي مختلف ندارد.

ايشان نتيجه جلسات هم انديشي با گروه هاي مختلف مردم ، ادارات ، شوراها را با اتاق طرح و توسعه در بودجه بندي و تقويت زير ساخت هاي كشاورزي ، عمران شهري ، صنعت ، مجتمع گلخانه اعلام و افزود تبيين سند چشم انداز شهرستان ثمره ساعت ها مطالعه ، كار ميداني ، مصاحبه حضوري با افراد مختلف مي باشد .

در ادامه محمود زارع كارشناس برنامه ريزي و بودجه فرمانداري خاتم گزارشي از عملكرد واحد برنامه ريزي و بودجه فرمانداري در حوزه تقسيم بودجه و تصميم گيري و تهيه و تصويب  مصوبات و تهيه سند چشم انداز ارائه نمودند .

دكتر مدرسي مشاور تهيه سند چشم انداز شهرستان نيز به تبيين سند چشم انداز شهرستان در بخشهاي گوناگون در بين مسؤلين ادارات ، جوانان و فارغ التحصيلان ، نخبگان پرداختند .

 

آدرس کوتاه :