شناسه : 335972
فرماندار شهرستان خاتم

توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست در اولويت برنامه هاي عمراني قرار دارد


فرماندار شهرستان خاتم درديدار اعضاي شوراي شهر هرات با ايشان، با اشاره به اينكه توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست از موضوعات مهمي است كه بايد دراولويت هاي برنامه هاي عمراني قرار بگيرد از مسئولين شهري خواست تا توجه بيشتري به مبلمان شهر هرات داشته باشند و درساماندهي آن تلاش مضاعف نمايند. دراين جلسه اعضاي شوراي شهر هرات ضمن تبريك انتخاب فرماندار جديد به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود درخصوص شهر هرات پرداخته و مسائل ومشكلات شهر وشهرداري   از جمله كمبود امكاناتي از قبيل هتل ،پارك بزرگ شهر ، خوابگاه دانشجويي ،مشكلات مربوط به درآمد از مواردي بود كه دراين مطرح گرديد. ودر پايان جلسه فرماندار خاتم قول مساعد درجهت رفع   مشكلات حوزه شهري و پيگيري موارد مطرح شده را دادند.  
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم درديدار اعضاي شوراي شهر هرات با ايشان، با اشاره به اينكه توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست از موضوعات مهمي است كه بايد دراولويت هاي برنامه هاي عمراني قرار بگيرد از مسئولين شهري خواست تا توجه بيشتري به مبلمان شهر هرات داشته باشند و درساماندهي آن تلاش مضاعف نمايند.

دراين جلسه اعضاي شوراي شهر هرات ضمن تبريك انتخاب فرماندار جديد به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود درخصوص شهر هرات پرداخته و مسائل ومشكلات شهر وشهرداري  از جمله كمبود امكاناتي از قبيل هتل ،پارك بزرگ شهر ، خوابگاه دانشجويي ،مشكلات مربوط به درآمد از مواردي بود كه دراين مطرح گرديد.

ودر پايان جلسه فرماندار خاتم قول مساعد درجهت رفع  مشكلات حوزه شهري و پيگيري موارد مطرح شده را دادند.

 

آدرس کوتاه :