تقویت زیرساخت های آموزشی؛ سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی توانمند است

تقویت زیرساخت های آموزشی؛ سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی توانمند است