تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم

تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم


تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم

 ازانتخاب آقای سید ناصر امامی به عنوان فرماندار شهرستان خاتم تشکر کردند و با توجه به عملکرد خوب ایشان در این مدت خواستار تقدیر از ایشان شدند.

متن نامه را از آدرس زیر دریافت کنید .

 دریافت متن نامه