تقدير و تشكر ورزشكاران و هيئت هاي ورزشي از فرماندار خاتم

تقدير و تشكر ورزشكاران و هيئت هاي ورزشي از فرماندار خاتملازم به ذكر است از زمان مسئوليت وي به عنوان فرماندار خاتم اقدامات بسيار خوبي از جمله احداث دو سالن ورزشي در شهرهاي هرات ومروست ، راه اندازي هيئت هاي ورزشي در ساير رشته ها، احداث دو باب زورخانه در شهرهاي هرات و مروست ، فعال نمودن ورزش بانوان ، راه اندازي ليگ فوتبال شهرستان پس از پانزده سال و ... انجام شده است و همچنين پروژه احداث استخر سر پوشيده از مصوبات سفر رياست محترم جمهوري نيز در دست اجرا و احداث دو سالن ورزشي بانوان در مراكز دو بخش هرات و مروست نيز بزودي آغاز خواهد شد و انشاا... با اتمام اين پروزه ها و تهيه و تدوين سند چشم انداز ورزش شهرستان كه اخيرا در سفر كمانه به اين شهرستان مقرر شد تهيه و ارائه گردد  ورزش شهرستان متحول و پله هاي ترقي را طي خواهد نمود .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم