تقدير و تشكر مسئول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان از فرماندار

تقدير و تشكر مسئول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان از فرماندار    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم