شناسه : 352992

تقدير و تشكر مسئول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان از فرماندار


آقاي مهدي تيموري مسئول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان طي نامه اي عنوان اداره كل متبوع از زحمات و تلاشهاي آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان و توجه ويژه ايشان به اين بخش تقدير وتشكر نموده واز مدير كل آن اداره خواسته است كه به نحو مقتضي از ايشان تقدير گردد كه متن نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد.

    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :