تقدير و تشكر مدير عامل شركت گاز استان از فرمانداري خاتم

تقدير و تشكر مدير عامل شركت گاز استان از فرمانداري خاتمدر راستاي بازديد پرسنل شركت گاز استان يزد كه در روز جمعه مورخ 28/3/89 از جنگلهاي باغ شادي و مناطق ديدني شهرستان خاتم انجام شد مدير عامل شركت گاز استان از تمهيدات بعمل آمده توسط فرماندار خاتم و هماهنگي هاي بعمل آمده و همكاري هاي انجام شده توسط مسئولين ذيربط تقدير و تشكر نمودند .

روابط عمومي فرمانداري خاتم