شناسه : 337672

تقدير و تشكر رئيس حوزه هنري استان يزد از فرماندار خاتم


محمد ملك ثابت رئيس حوزه هنري استان طي نامه اي عنوان فرماندار شهرستان از توجه ويژه ايشان به هنرمندان كهن ديار كويري تقدير و تشكر نموده اند كه متن نامه مذكور به شرح ذيل است :


آدرس کوتاه :