تقدير و تشكر رئيس حوزه هنري استان يزد از فرماندار خاتم

تقدير و تشكر رئيس حوزه هنري استان يزد از فرماندار خاتم