تقدير و تشكر انجمن سينمايي جوانان ميبد از فرمانداري خاتم

تقدير و تشكر انجمن سينمايي جوانان ميبد از فرمانداري خاتممسئول انجمن سينماي جوانان دفتر ميبد از همكاري و تلاش آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در حمايت تور عكاسي هنرمندان اين انجمن كه از جاذبه ها طبيعي ، زيست محيطي و گردشگري شهرستان عكاسي نموده اند تقدير و تشكر نمودند .

در اين نامه همچنين از خدمات آقايان عطايي بخشدار محترم مركزي و مسئول دفتر فرمانداري و نماينده ميراث فرهنگي شهرستان نيز تقدير شده است .

روابط عمومي فرمانداري خاتم