تقدير و تشكر از زحمات اعضاء ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم

تقدير و تشكر از زحمات اعضاء ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومي فرمانداري" محمد علي شاه حسيني "فرماندار خاتم در جلسه اي كه به منظور تقدير وتشكر از فعاليتها وزحمات اعضاء ستاد نوروزي شهرستان تشكيل شده بود با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان (چاپ ويژه نامه شهرستان وبرنامه تلويزيوني كه از شبكه تابان تهيه شد وپخش گرديد وهمچنين خدمات وزحمات نيروي انتظامي در برقراري نظم و امنيت از افزايش بازديد كنندگان وحضور گردشگران در شهرستان وهمچنين تنوع برنامه هاي فرهنگي در روز شهرستان تقدير وتشكر نمود.