تقدير فلاح زاده استاندار يزد از امامي فرماندار خاتم

تقدير فلاح زاده استاندار يزد از امامي فرماندار خاتمآقاي فلاح زاده استاندار يزد طي نامه اي به شماره 7759/1 مورخه 30/1/1389 از زحمات و تلاشهاي آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم به منظور پيگيري و راه اندازي دانشگاه پيام نور هرات و بهره برداري از ساختمان فني و حرفه اي و سالن هاي ورزشي در شهرهاي هرات و مروست تقدير و تشكر نمودند .

روابط عمومي فرمانداري خاتم