تقدير استاندار از عملكرد فرماندار خاتم در حوزه مسكن مهر

تقدير استاندار از عملكرد فرماندار خاتم در حوزه مسكن مهربه دنبال پيشرفت به موقع و مناسب مسكن مهر شهرستان خاتم كه حدود ده ماه پيش آغاز گرديده است استاندار يزد در جلسه شوراي مسكن استان ازپيگيري مجدانه فرماندار خاتم در پيشرفت طرح مسكن مهر و تعامل و همكاري مناسب با دستگاههاي مرتبط با اجراي طرح تقدير و تشكر نمودند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم