شناسه : 343672

تقدير استاندار از عملكرد فرماندار خاتم در حوزه مسكن مهر


فلاح زاده استاندار يزد در جلسه شوراي مسكن استان از خدمات امامي فرماندار خاتم به عنوان فرماندار برتر در زمينه پيشرفت مسكن مهر قدرداني كرد.

به دنبال پيشرفت به موقع و مناسب مسكن مهر شهرستان خاتم كه حدود ده ماه پيش آغاز گرديده است استاندار يزد در جلسه شوراي مسكن استان ازپيگيري مجدانه فرماندار خاتم در پيشرفت طرح مسكن مهر و تعامل و همكاري مناسب با دستگاههاي مرتبط با اجراي طرح تقدير و تشكر نمودند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :