شناسه : 347852
به منظور توسعه صنعت در شهرستان خاتم

تعدادی سرمایه گذار خارجی با فرماندار این شهرستان دیدار کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به منظور توسعه صنعتی شهرستان خاتم تعدادی از سرمایه گذار خارجی (هندی ) با حضور درشهرستان و مذاکره با مسئولین و بازدید از شهرک صنعتی درخصوص سرمایه گذاری دربخش فولاد مذاکراتی با فرماندار خاتم داشتند در این خصوص فرماندار شهرستان اعلام کرد که درجهت توسعه صنعتی شهرستان هرگونه همکاری و مساعدت را با سرمایه گذاران بومی و غیر بومی را خواهیم داشت.  
به منظور توسعه صنعت در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به منظور توسعه صنعتی شهرستان خاتم تعدادی از سرمایه گذار خارجی (هندی ) با حضور درشهرستان و مذاکره با مسئولین و بازدید از شهرک صنعتی درخصوص سرمایه گذاری دربخش فولاد مذاکراتی با فرماندار خاتم داشتند

در این خصوص فرماندار شهرستان اعلام کرد که درجهت توسعه صنعتی شهرستان هرگونه همکاری و مساعدت را با سرمایه گذاران بومی و غیر بومی را خواهیم داشت.

 

آدرس کوتاه :