تظاهرات مردم شهرستان خاتم در روز جمعه مورخ 26 شهريور

تظاهرات مردم شهرستان خاتم در روز جمعه مورخ 26 شهريورمردم شهرستان خاتم بعد از نماز جمعه مورخ 26 شهريور در اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم به راهپيمايي مي پردازند سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن محكوم كردن اين حركت زشت و وقيحانه كشيش مرتد آمريكايي تصريح كرد مردم شهرستان خشم و انزجار خود را  در اعتراض به اين حركت در پيام هاي جداگانه اعلام نموده و روز جمعه بعد از نماز راهپيمايي خواهند كرد لذا از عموم همشهريان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد .