شناسه : 340792

تظاهرات مردم شهرستان خاتم در روز جمعه مورخ 26 شهريور


مردم شهرستان خاتم بعد از نماز جمعه مورخ 26 شهريور در اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم به راهپيمايي مي پردازند سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن محكوم كردن اين حركت زشت و وقيحانه كشيش مرتد آمريكايي تصريح كرد مردم شهرستان خشم و انزجار خود را  در اعتراض به اين حركت در پيام هاي جداگانه اعلام نموده و روز جمعه بعد از نماز راهپيمايي خواهند كرد لذا از عموم همشهريان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد .

مردم شهرستان خاتم بعد از نماز جمعه مورخ 26 شهريور در اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم به راهپيمايي مي پردازند سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن محكوم كردن اين حركت زشت و وقيحانه كشيش مرتد آمريكايي تصريح كرد مردم شهرستان خشم و انزجار خود را  در اعتراض به اين حركت در پيام هاي جداگانه اعلام نموده و روز جمعه بعد از نماز راهپيمايي خواهند كرد لذا از عموم همشهريان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد .

آدرس کوتاه :