با توجه به حادثه خيزي پيچ جاده مباركه به مروست كه متاسفانه باعث بروز چند تصادف منجر به فوت گرديده طي بازديد انجام شده مقرر شد بخشداري مروست نسبت به آزاد ي مسير اقدام و اداره راه و ترابري در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد .

در بازديد سرزده از پروژه احداث ميدان ورودي مباركه مروست با توجه به اينكه احداث ميدان بدون تصويب طرح در شوراي ترافيك انجام گرديده و به هيچ وجه موارد ترافيكي ، مهندسي و شهرسازي رعايت نگرديده بود دستور تعطيلي پروژه داده شد و مقرر شد كليه هزينه هاي  انجام شده از پيمانكار دريافت گردد.

در بازديد انجام شده از فازهاي 1و2و3 جاده مروست به ابركوه معروف به جاده چغندري ضمن بررسي روند پيشرفت كار مقرر شد بخشداري مروست نسبت به آزاد سازي دو نقطه از مزارع در مسير اقدام نمايد .

در بازديدهاي انجام شده از پروژه هاي عمراني شهر مروست (نصب فنداسيون و تيرهاي برق ميدان ورودي و بلوار ولايت مروست مقرر شد اداره برق شهرستان در حد توان نسبت به اتمام پروژه فوق به شهرداري مساعدت نمايد همچنين در بازديد انجام شده از پارك شيخ عبدا... شهرداري و همچنين پروژه احداث سكوهاي اضطراري ستاد حوادث كه توسط شهرداري در حال انجام است ضمن رضايت از پيشرفت كار مقرر شد مشكلات مالي شهرداري پيگيري و در صورت تخصيص اعتبار مساعدت گردد .

با توجه به پيگيريهاي انجام شده جهت مرمت – اصلاح و روكش آسفالت جاده هرابرجان به مروست خوشبختانه قير پاشي فاز اول آن همزمان با بازديد انجام شده شروع و انشاءا... تا پايان ماه آبان هر دو فاز آن اصلاح و روكش خواهد شد .