تشکیل دومین جلسه تربیت بدنی شهرستان با حضور فرماندار

تشکیل دومین جلسه تربیت بدنی شهرستان با حضور فرماندار


تشکیل دومین جلسه تربیت بدنی شهرستان با حضور فرماندار
دراين حلسه كه به رياست فرماندارشهرستان خاتم وشوراي تربيت بدني شهرستان برگزار شدمسئولين عضوشورا وروساي هيات هاي ورزشي شهرستان به بيان مشكلات ومسائل مربوطه پرداختندوتصميم گيري هاي لازم درجهت رفع آنها اتخاذ گرديد.بخشدارمروست درپايان جلسه ازتوجه فرماندارومسائل بخش تشكرنموده واظهارداشت : تشكيل جلسات شوراي اداري ،شوراي كشاورزي ،تربيت بدني وشوراي آموزش و پرورش درمركز بخش با حضور فرماندارومسئولين شهرستاني كه بي سابقه است درطرح مشكلات وحل آنها بسيارمي تواندموثرباشد.

فرماندارخاتم دراين جلسه از احداث ورزشگاههايي دردهستانهاي ايثاروهرابرجان وبهره برداري ازسالن ورزشي واصلاح ونگهداري از چمن ورزشگاه مروست وتعويض كف پوش وتجهيزات جانبي سالن ورزشي دكتر عليم مروستي درآينده نزديك خبرداد.