شناسه : 141758163

تشکیل برنامه ریزی ومدیریت مشارکتی حوزه آب خیز خوانسار


تشکیل کارگاه آموزشی برنامه ریزی ومشارکتی حوزه آب خیز خوانسار باحضور تاج آبادی بخشدار مرکزی،اسلامی مشاور پروژه ها اداره آب خیز استان،نمایندگان ادارات شهرستان وسایر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد

ایمان اسلامی مشاور پروژه های توانمند سازی حوزه های آب خیز خوانساردر گفت گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ایجاد ذهنیت مشترک، همسویی وانسجام، تجزیه وتحلیل نمایندگان ادارات شهرستان به منظور آشنایی و مسئولیت پذیری آنان دانست.


آدرس کوتاه :