تشکیل برنامه ریزی ومدیریت مشارکتی حوزه آب خیز خوانسار

تشکیل برنامه ریزی ومدیریت مشارکتی حوزه آب خیز خوانسارایمان اسلامی مشاور پروژه های توانمند سازی حوزه های آب خیز خوانساردر گفت گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ایجاد ذهنیت مشترک، همسویی وانسجام، تجزیه وتحلیل نمایندگان ادارات شهرستان به منظور آشنایی و مسئولیت پذیری آنان دانست.