تشکیل اولین جلسه کمیته IT شهرستان خاتم با حضور فرماندار

تشکیل اولین جلسه کمیته IT شهرستان خاتم با حضور فرماندار


تشکیل اولین جلسه کمیته IT شهرستان خاتم با حضور فرماندار
فرماندارخاتم دراولين جلسه كميته it  دهمین  دوره انتخابات رياست جمهوري به تشريح اموردرارتباط با موضوع انتخابات پيش رو پرداخت و برلزوم برنامه ريزي براي نيل به برگزاري انتخاباتي پرشوروسالم تاكيد كرد.

درادامه اين نشست سيد ناصرامامي درخصوص اتخاذ تدابيرلازم براي افزايش مشاركت مردم وهمچنين بهره گيري ازتوان لازم جهت  برگزاري انتخابات بصورت مطلوب وشايسته توضیحاتی ارائه کرد.