شناسه : 337972

تشكيل جلسه هيأت امنا دانشگاه پيام نورشهرهرات با حضور فرماندار شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم هيأت موسس دانشگاه پيام نور شهر هرات در جلسه اي با حضور شاه حسيني فرماندار خاتم مسائل و مشكلات اين دانشگاه را تشريح و بررسي نمودند . نداشتن كد رشته ، ساختمان آموزشي و همچنين كمبود اعتبار از مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح گرديد . محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان و اهميت آموزش عالي در توسعه و نقش پيام نور در اين فرايند ، آمادگي فرمانداري را براي كمك به دانشگاه پيام نور اعلام نمود .    

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم هيأت موسس دانشگاه پيام نور شهر هرات در جلسه اي با حضور شاه حسيني فرماندار خاتم مسائل و مشكلات اين دانشگاه را تشريح و بررسي نمودند . نداشتن كد رشته ، ساختمان آموزشي و همچنين كمبود اعتبار از مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح گرديد .

محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان و اهميت آموزش عالي در توسعه و نقش پيام نور در اين فرايند ، آمادگي فرمانداري را براي كمك به دانشگاه پيام نور اعلام نمود .  

 

آدرس کوتاه :