شناسه : 362160
تربيون آزادانتخاباتي در شهرستان خاتم

تربيون آزادانتخاباتي در شهرستان خاتم


صدا و سيماي يزد با اسقرار تريبون آزاد انتخاباتي درسطح شهر هرات و مروست ،گفته هاي مردم را منعكس مي كند.
تربيون آزادانتخاباتي در شهرستان خاتم
اين برنامه در مكانهاي تردد اقشار مختلف مردم ضبط مي گردد.
در اين برنامه نظرات مردمي را در مورد موضوعاتي چون چرا در انتخابات شركت مي كنيم و چه توقعاتي از رئيس جمهور آينده داريم را پشت تريبون ضبط مي كنند.
رستگارخبرنگار
آدرس کوتاه :