تحويل واحدهاي فاز اول مسكن مهر تا يكماه آينده

تحويل واحدهاي فاز اول مسكن مهر تا يكماه آينده


بخشدار مروست :

در اين بازديد روند ساخت و ساز و پيشرفت اين  پروژه بررسي گرديد و مقرر شد تا يكماه آيند واحدهاي فاز اول مسكن مهر تحويل متقاضيان گردد.