شناسه : 158681927

تجهیز صندوق های اخذ رای شهرستان خاتم به ملزومات انتخاباتی و تحویل به مسئولین اخذ رای صورت پذیرفت


میربهبودی رئس ستاد انتخابات شهرستان ازتجهیز صندوق های اخذ رای شهرستان خاتم به ملزومات انتخاباتی و تحویل به مسئولین شعب و نمایندگان خبرداد.


آدرس کوتاه :