شناسه : 146295904

تجلیل مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر استان از مستمری بگیران شهرستان خاتم


ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر استان با مستمری بگیران بیمه مذکور شهرستان خاتم با حضور امام جمعه،بخشدار مرکزی ،فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئولین شهرستان دیدار نمود

ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر استان امام جمعه،بخشدار مرکزی ،فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئولین  با اهداء حکم مستمری بگیری از این بیمه شدگان   تقدیر و تجلیل بعمل آمد.


آدرس کوتاه :