تجلیل از مدیر جهادی پرسنل فرماندهی انتظامی

تجلیل از مدیر جهادی پرسنل فرماندهی انتظامی