تجليل از حافظان برتر قرآن خاتم

تجليل از حافظان برتر قرآن خاتم 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم دراين مراسم بر ضرورت تعميق بخشي به مفاهيم قرآني اشاره و از خدمات بي شائبه متوليان امورقرآني تقدير و تشكر به عمل آمد وبيش از ۱۵نفر از قرآن آموزان که يک و يا بيشتر ازيک جزء قرآن را حفظ کرده بودندمورد تشويق قرارگرفتند .

مديردارالقرآن حضرت امام خميني (ره) خاتم گفت درسال گذشته بيش از ۱۰۰نفر از دانش آموزان دوره هاي مختلف دراين مرکز آموزش قرآن را فرا گرفتند وي برگزاري اردوي يکروزه ، برگزاري جلسه محفل انس با قرآن و اهداء جوائز ولوح تقدير به قرآن آموزان درمناسبت هاي مختلف  و برگزاري دوره تخصصي آموزش مربيان قرآن باحضور اساتيد مجرب استان را از مهمترين فعاليت هاي مرکز دارالقرآن حضرت امام خميني اين شهرستان برشمرد .