تاكنون بيش از 29000 نفر از مردم شهرستان سهام عدالت دريافت نموده اند

تاكنون بيش از 29000 نفر از مردم شهرستان سهام عدالت دريافت نموده اند


دربازديد فرمانداراز شركت سهام عدالت عنوان شد :

در همين راستا فرماندار طي تماس تلفني با مدير كل صندوق سرمايه گزاري سهام عدالت از ايشان خواست با توجه به محروميت شهرستان در صورت امكان از مجموع سود سهام مربوط به اين منطقه در جهت سرمايه گزاري و ايجاد صنايع به منظور ايجاد اشتغال استفاده نمايد تا جوانان بتوانند از اين فرصت استفاده نموده و مردم نيز سود بيشتري در آينده دريافت نمايند .