تاكنون بيش از 29000 نفر از مردم شهرستان سهام عدالت دريافت نموده اند

تاكنون بيش از 29000 نفر از مردم شهرستان سهام عدالت دريافت نموده اند


فرماندار دربازديد از شركت سهام عدالت عنوان شد :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در بازديد از شركت سهام عدالت شهرستان كه به اتفاق بخشدار مركزي انجام شد تصريح كرد يكي از خدمات ارزنده دولت نهم و دهم اعطاي سهام عدالت به كليه مردم كشور مي باشد و در همين مقوله تاكنون به 29000 نفر از مردم شهرستان سهام عدالت داده شده و سود سهام نيز به در اولين مرحله به 3955 نفر از مدد جويان كميته امداد به ازاي هرنفر 800000 ريال ، در دومين مرحله به5000 نفر از روستائيان سود به ازاي هر نفر 400000 و در مرحله آخر 1158 نفر از كارمندان آموزش و پرورش و 1191 نفر از كارمندان ادارات به ازاي هرنفر 400000 ريال سود سهام دريافت نموده اند و انشاا... روستائيان و ساير مردم تا عيد نوروز سود سهام خود را دريافت خواهند نمود .

در همين راستا فرماندار طي تماس تلفني با مدير كل صندوق سرمايه گزاري سهام عدالت از ايشان خواست با توجه به محروميت شهرستان در صورت امكان از مجموع سود سهام مربوط به اين منطقه در جهت سرمايه گزاري و ايجاد صنايع به منظور ايجاد اشتغال استفاده نمايد تا جوانان بتوانند از اين فرصت استفاده نموده و مردم نيز سود بيشتري در آينده دريافت نمايند .