شناسه : 148500374

تاسیس هیئت های نظارت برفعالیت هاو سازمانهای مردم نهاد در خاتم


جلسه هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت ها وسازمانهای مردم نهاد به ریاست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرمانداربا ایجاد 6 تشکل در زمینه فرهنگی، اجتماعی حمایتی و خبری مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار درابتدا درخصوص پیرامون و نحوه ی برگزاری جلسه و مباحث مربوطه مطالبی بیان و اعلام داشت: دولت تدبیر و امید توجه خاصی نسبت به سازمانهای مردم نهاد دارد و سمن ها بعنوان بازو اصلی دولت، در پیشرفت کشور میتواند تصدی گر دولت دراجرای برنامه ها را کاهش داده و رسالت و نقش هدایت کنندگی ،نظارت و حمایت را بردولت واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه  تشکل ها بخشی از سرمایه های اجتماعی محسوب میشود باید تقویت وبرای توانمند سازی آنهااز همه ظرفیت های  قانونی استفاده شود.

وی بیان کرد:جامعه ای موفق و توسعه یافته است ، که تشکلهای موفق مردم نهاد و همچنین مشارکت و فعالیت آحاد افراد جامعه در آن مملوس باشد. 

ایشان همچنین وابسته نبودن تشکلها به حزب و جناح سیاسی ، مشارکت داوطلبانه، توانمندسازی افراد جامعه ،بالا بودن انگیزه  گروهی  در جهت رسیدن به هدف مشخص و عدم سود ومنفعت طلبی در جهت ارائه خدمت به جامعه را از ویژگی های مهم این سازمان های مردم نهاد دانست


آدرس کوتاه :