بیش از 22000نفربیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در شهرستان

بیش از 22000نفربیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در شهرستان مهناز بهفر رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان خاتم گفت: نظارت برارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان بیمه سلامت در مراکزدرمانی شهرستان از وظایف این اداره میباشد و روزانه توسط کارشناسان مربوطه صورت می پذیرد.

وی در 6 ماهه سال جاری ازتعداد مراجعین به پزشکان متخصص که ازبیمه سلامت استفاده نموده اند8277 نفر؛ پزشک عمومی 5601 نفرو تعداد5003 مورد خدمات بستری به شکل موقت و چند روزه اعلام نمود.