بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته منابع طبيعي

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته منابع طبيعيسيد ناصر امامي با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري كه فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود تاكيد نموده كه انسان در تعامل با طبيعت بايد هموراه متوجه باشد كه جانشين خداوند در روي زمين است از اين رو بايد با طبيعت برخوردي شايسته و خداپسندانه داشته نه مطابق با خواسته هاي نفساني  . وي با بيان اينكه منابع تجديد شونده و درختان سبز پشتوانه حيات طبيعي هر كشور محسوب مي شوند پاكيزگي هوا ، زيبايي محيط طبيعي ،حفاظت و توليد خاك ، جلوگيري از بلاياي طبيعي و كنترل آبهاي زير زميني و... را از مزاياي درخت و جنگل دانسته و همگان را به حفاظت از عرصه هاي طبيعي دعوت نموده است .سيد ناصر امامي با بيان اينكه انسان به عنوان گل سر سبد آفريده هاي خداوند متعال و خليفه اوبر روي زمين است اضافه نموده خداوند سبحان طبيعت را به گونه اي آفريده كه همه نيازهاي آدمي را برآورده ساخته و به انسان ويژگيهاي داده كه بتواند از اين مواهب الهي بهره ببرد.وي درپايان اين بيانه از شهرستان خاتم به عنوان مهمترين شهرستان داراي عرصه هاي طبيعي و جنگلي بكر استان يزد بر شمرده و از مردم شريف شهرستان خواسته همچون گذشته در امر حفاظت از عرصه هاي زيست محيطي با مسئولين مربوطه همكاري داشته و با كاشت نهال در اين ايام خجسته در توسعه پايدار محيط زيست مشاركت نمايند .