بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت روز بهزيستي و تأمين اجتماعي

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت روز بهزيستي و تأمين اجتماعيدين مبين اسلام نيز پيوسته به احسان و ياري نيازمندان سفارش نموده است احسان و دستگيري از مستمندتوفيق الهي است كه تنها نصيب عده اي مي شود كه سزاوار لطف پروردگارند و دستي كه به نيكي دراز شود و مجراي امداد باشد دست خداست كه از آستين خلق بيرون آمده است و بهزيستي و كمك رساني به هر شيوه اي لطفي است كه شامل حال نيكوكاران مي گردد .

امام محمد باقر (ع) مي فرمايد « نيكوكاري و صدقه پنهاني ، فقر را از بين مي برد عمر را زياد و هفتاد مرگ بد و ناگوار را دفع مي كند ».

تامين اجتماعي نيز بيشتر با مفاهيمي چون رفاه اجتماعي ، بيمه هاي اجتماعي ، خدمات اجتماعي و تعاون اجتماعي  هم معناست ، جامعه انساني مجموعه اي به هم پيوسته است و انسان هيچگاه از رابطه با ديگران بي نياز نيست و در همه حال به ياري ديگران نياز دارد و هرگاه اين رابطه و پيوند با تعهد و احساس مسئوليت متقابل همراه باشد اثر نيك و ارزنده اي در بهبود وضعيت اجتماع ايجاد مي كند بشر در طول تاريخ دريافته كه گسترش فقر در جامعه به افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي مانند جرم و جنايت ، تكديگري و ... مي انجامد و به همه افراد جامعه آسيب وارد مي كند و انسانها براي رفع نياز طبقات كم درآمد جامعه به فكر چاره افتاده و با تكامل تدريجي تامين اجتماعي عمومي شكل گرفت .

با توجه به اهميت موضوع جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در سال 59 بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز تاسيس سازمان بهزيستي را صادر نمود و همچنين در تاريخ 25 تيرماه 1383 نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ، ايجاد امنيت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ، تامين سطح معاش و تضمين آن براي نيروي كار و ... به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان رسيد و به همين مناسبت اين روز به روز بهزيستي و تامين اجتماعي نامگذاري گرديده است كه در همين راستا جا دارد از خدمات كليه عزيزان و پرسنل اين وزارت و به تبع آن كليه عزيزاني كه در اين شهرستان در اين زمينه فعاليت دارند تقدير و تشكر نموده و از خداوند متعال سلامتي و موفقيتشان را در پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت زعامت مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... خامنه اي از درگاه حق تعالي مسالت نمايم .

سيد ناصر امامي ميبدي
فرماندار شهرستان خاتم