به منظور سرکشی و دیدار از خانواده های معظم شهداء و ایثارگران انجام شد

به منظور سرکشی و دیدار از خانواده های معظم شهداء و ایثارگران انجام شد


سفر یک روزه مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان از شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "سردار فرهنگ دوست مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران" استان دراین شهرستان حضور یافت و این سفریک که روزه به منظور سرکشی و دیدار از خانواده های معظم شهدء و ایثارگران و همچنین بازدید از گلزار شهدآء ساخته شده ودرحال ساخت شهرستان انجام شد که اهم برنامه های سفر مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران از جمله سرکشی ازخانواده ودیدار از مادر شهید معظم نوروززاده ، دیدار از والدین شهید محمد قنبری، عیادت از خانواده جانباز 40درصد سید حسین پور حسینی ، عیادت از پدر شهیدان محمدی ، عیادتاز مادر شهید استبرقی نیا ، ونیز عیادت از مادر جانباز متوفی شکوهی و بازدید از گلزار شهداء مروست ، ترکان ،هرابرجان ، هرات، هاشم آباد و فتح آباد از دیگر برنامه های سفر یک روزه  مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دراین شهرستان بود