به مناسبت گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي كارگاه آموزشي اطفاء حريق ، گاز شهري و ايمني در شهر هرات برگزار گرديد .

به مناسبت گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي كارگاه آموزشي اطفاء حريق ، گاز شهري و ايمني در شهر هرات برگزار گرديد .غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم اعلام نمود با توجه به اينكه پروژه گاز كشي شهر هرات در سال جاري افتتاح و قرار است در زمستان امسال مردم از نعمت گاز بهره مند شوند لذا به منظور آشنايي مردم با چگونگي استفاده از گاز شهري و جلوگيري از خطرات احتمالي گاز ، كارگاه آموزشي اطفاء حريق ، گاز شهري و ايمني در تاريخ 23/7/90 راس ساعت 9 صبح در محل كانون   آيت ا... خاتمي هرات برگزار گرديد .

وي افزود در اين كارگاه آموزشي دوساعته مردم شهر هرات ، دانش آموزان و كارمندان ادارات و نهادهاي شهرستان حضور داشتند و در ارتباط با خطرات ناشي از گاز و چگونگي استفاده از گاز شهري توضيحات و آموزشهاي لازم از طريق مديريت بحران و شركت گاز استان ارائه گرديد .