شناسه : 345872
عيادت از پيشکسوت فرهنگي شهبازمحمودي

به مناسبت گراميداشت هفته تکريم ازمقام معلم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين د ی دار دانش آموزاني که سالهاي گذشته درکلاس اول ابتدائي شاگرد پيشکسوت فرهنگي شهياز محمودي بودندباحضور دزمنزل وي را مورد عيادت وتفقد قراردادندويادوخاطرات دوران درس ومدرسه را گرامي داشتنددرپايان دانش آموزان با معلم گذشته ي خود عکس دست جمعي گرفتند
عيادت از پيشکسوت فرهنگي شهبازمحمودي

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين دیدار دانش آموزاني که سالهاي گذشته درکلاس اول ابتدائي شاگرد پيشکسوت فرهنگي شهياز محمودي بودندباحضور دزمنزل وي را مورد عيادت وتفقد قراردادندويادوخاطرات دوران درس ومدرسه را گرامي داشتنددرپايان دانش آموزان با معلم گذشته ي خود عکس دست جمعي گرفتند

آدرس کوتاه :