به مناسبت گراميداشت هفته تکريم ازمقام معلم

به مناسبت گراميداشت هفته تکريم ازمقام معلم


عيادت از پيشکسوت فرهنگي شهبازمحمودي

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين دیدار دانش آموزاني که سالهاي گذشته درکلاس اول ابتدائي شاگرد پيشکسوت فرهنگي شهياز محمودي بودندباحضور دزمنزل وي را مورد عيادت وتفقد قراردادندويادوخاطرات دوران درس ومدرسه را گرامي داشتنددرپايان دانش آموزان با معلم گذشته ي خود عکس دست جمعي گرفتند