به مناسبت هفته ثبت احوال فرماندار خاتم از اداره ثبت احوال بازديد كرد

به مناسبت هفته ثبت احوال فرماندار خاتم از اداره ثبت احوال بازديد كردامامي در ادامه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره و افزود الحمدا... قانون مذكور با همكاري مردم به خوبي آغاز و انشاا... نتايج خوبي را براي مردم و بخصوص مناطق محروم خواهد داشت و لذا اداره ثبت احوال نيزمي تواند با ارائه آمار و اطلاعات خانوارها و ثبت به موقع وقايع حياطي در اجراي اين قانون با خانوارها نهايت همكاري را نمايد .